Zero

Logo for mobbeprogrammet zero

Fjell kommune har pålagt alle skoler å drive med et autorisert program mot mobbing. Vi på Hjelteryggen skole valgte å arbeide med Zero. Skoleåret 2005/2006 ble brukt til å kurse personalet og til å utarbeide skolens handlingsplan mot mobbing. Dette har vært et omfattende arbeid, men nå er handlingsplanen klar.

Handlingsplan

En handlingsplan mot mobbing er en framstilling av skolens beredskap mot mobbing. Avdekking, problemløsning, forebygging og kontinuitet er de fire bærende prinsippene i arbeidet mot mobbing. Handlingsplanen skal vise skolens holdning og tiltak innen disse fire prinsippene. Rutiner og vedtatte tiltak er sentrale i en handlingsplan. Imidlertid er iverksetting av rutiner og tiltak også avhengig av den enkeltes forståelse. Derfor er arbeidet med forståelse og holdninger en sentral del av utarbeiding av handlingsplanen.

Hensikten med å utarbeide en handlingsplan er å utvikle et levende redskap i skolens arbeid mot mobbing. En måte å sikre det på, er å involvere alle ansatte i arbeidet. Gjennom involvering utvikles eierforhold og dermed en større grad av forpliktelse til å følge opp planen. En kan se dette som et utviklingsarbeid der innarbeiding av prosedyrer og holdningsskapende arbeid går hånd i hånd.

Skal en handlingsplan være et levende redskap i organisasjonen, kreves et kontinuerlig arbeid med forbedring av planen. Et slikt forbedringsarbeid er avhengig av at planen hvert år gjennomgås med tanke på revisjon. En god plan er ikke bare avhengig av at det skriftlige dokumentet er oppdatert. Det er like nødvendig å holde temaet aktuelt i personalet. De ansatte må hvert år se om det arbeidet de gjør overfor elevene er forenlig med den skrevne handlingsplanen. Skoleåret 2006/2007 brukes til å implementere planen på skolen. Det arbeides kontinuerlig både i personalet og i klassene med dette arbeidet. Den årlige mobbeundersøkelsen avholdes i mai hvert år. I løpet av høsten vil alle få en tilbakemelding på resultatene av undersøkelsen.

Vi oppfordrer alle elever, foreldre og foresatte til å melde fra til skolen hvis det er mistanke om at barn blir plaget.

Handlingsplanen i sin helhet finner du under fanen «planer».

Senter for atferdsforskning: http://saf.uis.no/vi_tilbyr/programmer/zero/